Interferon gamma (IFN-g) chỉ huy việc loại trừ khối ung thư