Khả năng miễn dịch sau khi bị bệnh COVID-19 có thể kéo dài ít nhất 1 năm