Tăng cường chức năng tế bào NK thông qua giải phóng chốt chặn về chuyển hóa tế bào (Metabolic checkpoint)