UNG THƯ PHỔI VÀ TẾ BÀO GIẾT TỰ NHIÊN NK, HOẠT TÍNH NK – MỘT SỐ CẬP NHẬT